Lapam Mifkad2222

צפה בוידאו

About The Project

בימים אלה נערכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע את מפקד האוכלוסין הבא של מדינת ישראל. מטרת המפקד היא לקבל תמונה מלאה ומהימנה של אוכלוסיית המדינה ומאפייניה, ובכלל זה נתונים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים בכל יישוב בארץ. ייחודו של מפקד האוכלוסין הוא באפשרות לחקור באמצעותו קבוצות אוכלוסייה קטנות ומיוחדות, ולקבל מידע על יחידות גאוגרפיות קטנות. לקראת המפקד מתוכננת פעילות מקדימה (טרומפקד) בשנים 2018-2017, שבה ייערכו סקרי הכנה בכמה יישובים בארץ, במטרה לבחון את המתודולוגיה לביצוע המפקד. במהלך הסקרים, כמו במפקד, ייערכו ראיונות על ידי סוקרי הלמ"ס פנים אל פנים ובטלפון. בשלב ראשון אף יתאפשר לנדגמים להשיב על השאלון באמצעות האינטרנט.

Services

גלה עוד פרויקטים

Lapam Mifkad2222

בימים אלה נערכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע את מפקד האוכלוסין הבא של מדינת ישראל. מטרת המפקד היא לקבל תמונה מלאה ומהימנה של אוכלוסיית המדינה ומאפייניה, ובכלל זה נתונים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים בכל יישוב בארץ. ייחודו של מפקד האוכלוסין הוא באפשרות לחקור באמצעותו קבוצות אוכלוסייה קטנות ומיוחדות, ולקבל מידע על יחידות גאוגרפיות קטנות. לקראת המפקד מתוכננת פעילות מקדימה (טרומפקד) בשנים 2018-2017, שבה ייערכו סקרי הכנה בכמה יישובים בארץ, במטרה לבחון את המתודולוגיה לביצוע המפקד. במהלך הסקרים, כמו במפקד, ייערכו ראיונות על ידי סוקרי הלמ"ס פנים אל פנים ובטלפון. בשלב ראשון אף יתאפשר לנדגמים להשיב על השאלון באמצעות האינטרנט.

arrow_backward צפה בפרויקט

Lapam Mifkad2222

בימים אלה נערכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע את מפקד האוכלוסין הבא של מדינת ישראל. מטרת המפקד היא לקבל תמונה מלאה ומהימנה של אוכלוסיית המדינה ומאפייניה, ובכלל זה נתונים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים בכל יישוב בארץ. ייחודו של מפקד האוכלוסין הוא באפשרות לחקור באמצעותו קבוצות אוכלוסייה קטנות ומיוחדות, ולקבל מידע על יחידות גאוגרפיות קטנות. לקראת המפקד מתוכננת פעילות מקדימה (טרומפקד) בשנים 2018-2017, שבה ייערכו סקרי הכנה בכמה יישובים בארץ, במטרה לבחון את המתודולוגיה לביצוע המפקד. במהלך הסקרים, כמו במפקד, ייערכו ראיונות על ידי סוקרי הלמ"ס פנים אל פנים ובטלפון. בשלב ראשון אף יתאפשר לנדגמים להשיב על השאלון באמצעות האינטרנט.

arrow_backward צפה בפרויקט

Lapam Mifkad2222

בימים אלה נערכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע את מפקד האוכלוסין הבא של מדינת ישראל. מטרת המפקד היא לקבל תמונה מלאה ומהימנה של אוכלוסיית המדינה ומאפייניה, ובכלל זה נתונים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים בכל יישוב בארץ. ייחודו של מפקד האוכלוסין הוא באפשרות לחקור באמצעותו קבוצות אוכלוסייה קטנות ומיוחדות, ולקבל מידע על יחידות גאוגרפיות קטנות. לקראת המפקד מתוכננת פעילות מקדימה (טרומפקד) בשנים 2018-2017, שבה ייערכו סקרי הכנה בכמה יישובים בארץ, במטרה לבחון את המתודולוגיה לביצוע המפקד. במהלך הסקרים, כמו במפקד, ייערכו ראיונות על ידי סוקרי הלמ"ס פנים אל פנים ובטלפון. בשלב ראשון אף יתאפשר לנדגמים להשיב על השאלון באמצעות האינטרנט.

arrow_backward צפה בפרויקט

Back to top
Close